Публічна оферта

м. Київ
Ця оферта є публічною пропозицією RADOM укласти договір про співпрацю (далі – Договір) на таких умовах:

1. Визначення термінів
У цьому Договорі такі терміни використовуються у такому значенні:
Сайт – веб-сайт за адресою: https://radom.com.ua
RADOM – фізична особа-підприємець Велигорський Артем Валерійович (ідентифікаційний код: 3191613779), адреса: 14000, місто Чернігів, провулок Нахімова, 57.
Орендодавець – особа, яка укладає цей Договір з RADOM для побудови взаємовигідної співпраці.
Квартира – квартира, яка знаходиться у межах зони діяльності RADOM, якою на законних підставах володіє Орендодавець і яку він має право здавати в оренду. Термін «Квартира» також включає все майно, яке знаходиться у Квартирі.
Зона діяльності RADOM – частина території міста Києва, на якій RADOM надає послуги Орендарям. Така територія вказана Сайті.
Орендар – особа, яка хоче укласти договір оренди Квартири з Орендодавцем.

2. Порядок укладення Договору (акцепт оферти)
Орендодавець під час реєстрації на Сайті проставляє галочку, яка підтверджує, що він ознайомився з текстом цього Договору та погоджується з його змістом.
Момент укладення Договору - момент завершення реєстрації Орендодавця на Сайті.

3. Предмет договору
RADOM надає Орендодавцю можливість розмістити інформацію про Квартиру на Сайті. Орендодавець надає RADOM право використовувати інформацію про Квартиру для передачі цієї інформації Орендарям. RADOM ознайомлює Орендарів з інформацією про Квартиру та організовує огляд Квартири Орендарями. Після укладення договору оренди між Орендарем та Орендодавцем RADOM за дорученням Орендодавця приймає від Орендарів грошові кошти в рахунок оплати за оренду та переказує такі грошові кошти на рахунок Орендодавця.
Сторони не надають одне одному будь-яких платних послуг, а обмінюються інформацією для взаємовигідної співпраці.
Укладення цього Договору не може бути підставою для сплати Орендарем будь-якої винагороди RADOM за виконання цього Договору.
RADOM може залучати будь-яких осіб для виконання цього Договору без попереднього узгодження з Орендодавцем.
RADOM може у будь-який час через наявність технічних причин призупинити виконання цього Договору. Таке призупинення не вважається порушенням цього Договору.

4. Порядок розміщення інформації про Квартиру
Орендодавець надає RADOM інформацію про Квартиру і про власника Квартири в обсязі, який визначає RADOM. Орендодавець зобов’язується повідомити RADOM всю інформацію, яка має значення для передачі Квартири в оренду, навіть якщо RADOM не запитав таку інформацію.
Орендодавець гарантує, що він є власником Квартири або уповноважений власником Квартири на передачу Квартири в оренду.
Орендодавець надає RADOM сканкопії або фотокопії документів, які підтверджують право власності на Квартиру та право Орендодавця передавати таку Квартиру в оренду. Перелік таких документів визначає RADOM.
RADOM гарантує, що вся отримана від Орендодавця інформація та документи не будуть використані у будь-яких протиправних цілях.
Якщо Орендодавець з будь-яких причин не надав RADOM запитувану інформацію чи документи або надав недостовірну інформацію, то RADOM може у будь-який момент припинити співпрацю з Орендодавцем.
Після надання всієї необхідної інформації та документів Орендодавець надає можливість представникам RADOM провести огляд Квартири та фотозйомку Квартири. Всі права на фотознімки Квартири належать тільки RADOM.
RADOM не гарантує Орендодавцю, що після отримання всієї запитуваної інформації та документів інформації про Квартиру буде розміщена на Сайті чи що Квартира буде передана в оренду.
RADOM самостійно приймає рішення про розміщення інформації про Квартиру на Сайті і про обсяг такої інформації. RADOM має право також розмістити інформацію про Квартиру на будь-яких інших ресурсах у мережі Інтернет.
RADOM у будь-який момент має право запитати в Орендодавця підтвердження актуальності інформації та документів, наданих Орендодавцем. Орендодавець зобов’язується повідомляти RADOM про всі зміни інформації та документів, які стосуються Квартири та які впливають на можливість передачі Квартири в оренду, не пізніше 2 днів після таких змін.

5. Порядок огляду Квартири Орендарям
В момент огляду та проведення фотозйомки Квартири Орендодавець передає представнику RADOM комплект ключів від Квартири. Фото, зроблені представником RADOM, є підтвердженням стану Квартири на момент передачі ключів.
Протягом періоду, коли ключі від Квартири знаходяться у RADOM, RADOM відповідає за наслідки дій RADOM та його представників щодо Квартири. При цьому RADOM не несе відповідальність за випадкове знищення чи пошкодження Квартири чи окремого майна, за несанкціоноване проникнення у Квартиру, якщо це не пов’язано з діями RADOM чи його представників. Сам факт передачі ключів від Квартири RADOM не може бути підставою для виникнення у RADOM будь-яких обов’язків чи для виникнення між Орендодавцем і RADOM відносин оренди, позички, охорони тощо.
Після підписання Орендодавцем і Орендарем договору оренди Квартири RADOM передає комплект ключів від Квартири Орендарю.
Цим Договором Орендодавець уповноважує RADOM отримувати ключі від Квартири після припинення договору оренди Квартири, укладеного між Орендодавцем і Орендарем.
Після отримання комплекту ключів Орендар на свій розсуд демонструє Квартиру Орендарям. При цьому RADOM намагатиметься враховувати побажання Орендодавця щодо потенційних Орендарів
.
6. Порядок укладення договору оренди Квартири
RADOM повідомляє Орендодавця про Орендаря, який виявив намір орендувати Квартиру. Якщо Орендодавець не заперечує, то Орендар і Орендодавець укладають договір оренди Квартири.
RADOM надає проект договору оренди. При цьому RADOM не несе відповідальності за зміст договору оренди, наслідки його укладення, а також за достовірність даних та документів, наданих Орендарем.
Орендодавець цим Договором уповноважує RADOM вести всі необхідні переговори з Орендарем, які виникають протягом часу дії договору оренди Квартири, який укладений між RADOM та Орендарем.
Якщо Орендодавець без участі RADOM розірвав договір оренди з Орендарем, то він зобов’язаний повідомити RADOM про таке розірвання не пізніше наступного дня.

7. Розрахунки за оренду Квартири
Орендодавець зобов’язується отримувати всі кошти за оренду Квартири виключно із застосуванням механізму розрахунку, який вказаний у проекті договору оренди, який Орендодавцю і Орендарю надає RADOM.
Орендодавець цим Договором уповноважує RADOM отримувати від Орендарів грошові кошти за оренду Квартири. Такі грошові кошти не є доходом RADOM. RADOM забезпечує перерахування таких грошових коштів Орендодавцю за вирахуванням комісії, яку Орендар сплачує RADOM за надання послуг.
Орендодавець під час укладення цього Договору зобов’язаний надати RADOM реквізити банківської картки для перерахування грошових коштів. Орендодавець зобов’язується не пізніше 2 днів з дати зміни таких реквізитів надати RADOM оновлену інформацію і внести дані про банківську картку в особистий кабінет Орендодавця на Сайті. Орендодавець несе відповідальність за правильність, повноту та актуальність наданих реквізитів банківської картки.

8. Страхування
Після укладення договору оренди Квартири між Орендарем і Орендодавцем RADOM за рахунок Орендаря забезпечує укладення договору страхування Квартири та відповідальності Орендаря. Вигодонабувачем за таким договором страхування буде Орендодавець.
Орендодавець надає згоду RADOM на укладення договору страхування Квартири.

9. Відповідальність
RADOM не відповідає за достовірність інформації та документів, які надані Орендодавцем та в подальшому розміщені на Сайті. За достовірність, точність та правомірність використання такої інформації відповідає тільки Орендодавець.
RADOM не несе відповідальності за зміст оголошення на Сайті.
Якщо Орендодавець втратив право на передачу Квартири в оренду і не повідомив про це RADOM, то він зобов’язаний повернути RADOM всі кошти, отримані на виконання цього Договору з моменту коли Орендодавець втратив право на передачу Квартири в оренду.
RADOM не є стороною договору оренди Квартири і не несе відповідальність за дії чи бездіяльність Орендаря чи Орендодавця за таким договором оренди, у тому числі і за платоспроможність Орендаря. Відносини Орендодавця і Орендаря регулюються прямим договором оренди між ними. В рамках такого договору оренди RADOM виступає тільки представником Орендодавця в частині отримання та подальшого перерахування коштів за оренду.

10. Дія Договору
Цей Договір укладається сторонами на невизначений строк.
RADOM вправі в односторонньому порядку вносити будь-які зміни до цього Договору. Оновлену версію Договору RADOM публікує на Сайті. Орендодавець самостійно зобов’язується ознайомлюватися з такими змінами. Якщо Орендодавець продовжує користуватися особистим кабінетом на Сайті, то вважається, що він ознайомлений з актуальною версією Договору та погоджується з внесеними змінами.
RADOM вправі у будь-який час розірвати цей Договір без будь-якого попередження Орендодавця. При цьому RADOM зобов’язаний перерахувати Орендодавцю кошти, отримані до моменту розірвання Договору від Орендаря за оренду Квартири.
Орендодавець вправі розірвати цей Договір попередивши RADOM письмово за 10 днів до дати розірвання.

11. Персональні дані
Шляхом укладення цього Договору Орендодавець дає безумовну згоду RADOM на збирання та обробку всіх персональних даних Орендодавця, які він передасть RADOM на виконання цього Договору. Орендодавець гарантує RADOM, що він ознайомлений зі своїми правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних». RADOM має право використовувати такі дані у будь-який спосіб, який є необхідним для виконання цього Договору чи для захисту порушених прав RADOM.

12. Обмін інформацією
RADOM доводить до відома Орендодавця всю інформацію через особистий кабінет на Сайті та з використанням інших каналів зв’язку (електронна пошта, месенджери), які Орендодавець вказав на Сайті чи іншим чином надав RADOM. Інформація вважається переданою від RADOM до Орендодавця у момент відправлення RADOM відповідного інформаційного повідомлення.
Орендар зобов’язаний своєчасно повідомляти RADOM про зміну своїх контактних даних і відповідає за наслідки несвоєчасного повідомлення.